ECDL

12.01.2012 16:46

Systém ECDL vznikol ako odpoveď na problémy trhu práce so zisťovaním a preukazovaním schopnosti zvládnuť základné informačné technológie a ako odpoveď na potrebu jednotnej kvalifikácie znalostí a zručností pre ovládanie osobných počítačov a bežných počítačových aplikácií. Základom riešenia problému bolo definovanie pojmu počítačová gramotnosť a stanovenie minimálneho okruhu znalostí, ktoré sú potrebné na efektívne využívanie základných informačných technológií. Neskôr sa ukázala potreba rozvinúť systém ECDL aj pre kvalifikáciu na úvodnej, pokročilej a špecializovanej úrovni počítačovej gramotnosti.

Systém ECDL je nadnárodná iniciatíva na podporu, rozširovanie a zdokonaľovanie základnej počítačovej gramotnosti a jej overovania. Jadrom iniciatívy je program ECDL, v ktorom sa overuje počítačová gramotnosť pomocou medzinárodne uznávanej štandardizovanej metodiky, ktorá stavia na dôkladne definovanom okruhu vyžadovaných vedomostí a zručností štrukturovanom do niekoľkých tematických oblastí. Študenta programu ECDL sprevádza medzinárodne rešpektovaný doklad Index ECDL. Formy výuky sa v systéme ECDL nepredpisujú. Systém ECDL obsahuje usmernenia aj pre overovanie gramotnosti zdravotne ťažko postihnutých uchádzačov.

Počítačová gramotnosť, t.j. schopnosť efektívne využívať základné informačné technológie, sa preukazuje úspešným absolvovaním série štandardizovaných testov a potvrdzuje sa vydaním Európskeho vodičského preukazu na počítač (Certifikátu ECDL), ktorý je najvyšším dokladom systému ECDL, je medzinárodne rešpektovaný a má časovo neobmedzenú platnosť. Overovacie skúšky a testy sa zostavujú z neverejnej Bázy otázok a testov a vyhodnocujú sa predpísanou metodikou. Predpísané testy je možné absolvovať len v akreditovaných testovacích centrách pod vedením akreditovaného skúšobného komisára. Tým je zaručená potrebná a medzinárodne štandardizovaná úroveň kvality overovania znalostí.

Okruh základných vedomostí a zručností, ktoré musí absolvent ovládať, a ich rozdelenie do tématických celkov vymedzuje Sylabus ECDL .

V štátoch mimo Európy je systém ECDL známy pod značkou ICDL (International Computer Driving Licence).

 

 

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode